Start ontwikkeling businesscase outsourcing VraagWijzer West Maas en Waal

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Verkenning intern (tot 1 maart 2017)

Het College heeft een projectgroep aan het werk gezet onder leiding van een deskundig extern projectleider, mr. Eugène Lobry van Galan Group. Hij inventariseert de werkprocessen, prestatie indicatoren en besturingsmodellen voor het op afstand zetten van de uitvoering van VraagWijzer.

Dit doet hij in samenspraak met de projectgroepleden Harry Dekkers, Ellis van Hal, Renate Kornelis, Hans Kosman en Sjef Lolkema. Ook worden randvoorwaarden en toetsingscriteria opgehaald bij bestuur en VraagWijzer zelf om de voordelen en nadelen van de verschillende keuzes in het uitbesteden te kunnen bepalen.

Verkenning extern (tot 1 maart 2017)

De projectgroep zal een marktconsultatie uitvoeren onder de organisaties die mogelijk belangstelling hebben om de uitvoering van VraagWijzer op zich te nemen. De reacties daarop van externe partijen zullen ook worden opgenomen in het ontwerp van de businesscase en het afwegingskader.

Ontwerptafel (tot 1 april 2017)

Op basis van de resultaten van de verkenning intern en extern worden de mogelijke uitvoeringsopties in kaart gebracht. Daarbij worden de mogelijke gevolgen voor cliënt, gemeente en huidige organisatie in kaart gebracht. En ook de daaruit voortvloeiende uitvoeringsrisico’s. De stuurgroep bepaalt, op basis van het eerder vastgestelde toetsingskader en een beargumenteerd advies van de projectgroep, welk ontwerp voor de gemeente West Maas en Waal het beste is. Dit ontwerp wordt in een voorstel uitgewerkt.

Afweging en besluitvorming (april/mei 2017)

Het college zal het, door de stuurgroep aanvaarde, voorstel ter advies voorleggen aan en bespreken met de verschillende adviesorganen. Op basis van de ontvangen adviezen en opmerkingen neemt het college een definitief besluit. De projectgroep werkt op basis van de ingewonnen adviezen en de reactie daarop vanuit het college een implementatieplan uit. Onderdeel daarvan is een sociaal plan waarin de gevolgen worden geregeld voor de gemeentelijke organisatie en overgang van betrokken werknemers.

Voorbereiding implementatie (tot november 2017)

Nadat het college een definitief besluit heeft genomen wordt de uitvoering van het implementatieplan in werking gezet. Afhankelijk van de gemaakte keuzes daarin wordt een kwartiermaker en/of projectgroep benoemd.

Start uitvoering nieuwe stijl (1 januari 2018)

De planning is erop gericht om per 1 januari 2018 van start te kunnen gaan met uitvoering van VraagWijzer door een organisatie op afstand, bestuurd en ondersteund vanuit de gemeente op basis van contractafspraken.

Voor meer informatie en vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met wethouder A.P.M. van Swam T 14 0487 of via info@westmaasenwaal.nl.

Top