Gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal aan Stichting Swon-NIM

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Op 21 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal aan Stichting Swon-NIM uit Nijmegen. Zij gaan voor een periode van vijf jaar de taken van VraagWijzer uitvoeren.

Stichting Swon-NIM zal de dienstverlening blijven voortzetten vanuit de huidige naam en locatie van VraagWijzer West Maas en Waal. Onze inwoners kunnen ook na 1 januari 2018 terecht op het vertrouwde adres, Van Heemstraweg 50 in Beneden-Leeuwen, het vertrouwde telefoonnummer
(0487) 790 790 en bij de vertrouwde consulenten van VraagWijzer.

Wij zijn afgelopen voorjaar op zoek gegaan na een geschikte uitvoeringsorganisatie met wie een partnerschap kan worden aangegaan dat aansluit op de werkwijze van ons als regiegemeente. Er hebben zich vijf partijen aangemeld waarvan de drie meest geschikte partijen uitgenodigd zijn om in te schrijven met een plan van aanpak. De keuze tussen deze drie inschrijvers is gemaakt op basis van een beoordeling van de volgende gunningscriteria:

  • Aanpak vroegtijdig opsporen hulpvraag;
  • Waarborg in bereikbaarheid
  • Doelmatig beantwoorden van hulpvraag
  • Innovatie in matchen van vraag en aanbod
  • Kwaliteit van onderzoek en indicering
  • Kracht in ketenpositionering en regievoering
  • Zekerheid van rapportage en verantwoording
  • Aansluiting op werkwijze regiegemeente
  • Prijs

De drie ontvangen inschrijvingen waren verschillend in aanpak en kwaliteit waardoor per criterium een beoordeling en ranking heeft kunnen plaatsvinden.  
De beoordelingscommissie is unaniem tot een oordeel gekomen en heeft  advies uitgebracht, waarna het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan Stichting Swon-NIM de opdracht te gunnen.  Na de wettelijke termijn van 20 dagen wordt de gunning definitief. De komende weken wordt de definitieve opdrachtovereenkomst uitgewerkt.

Stichting Swon-NIM is een Nijmeegse welzijnsorganisatie die is voortgekomen uit de fusie van Swon het seniorennetwerk en NIM Maatschappelijk Werk. Swon-NIM heeft een breed aanbod voor individuen en groepen mensen van nul tot honderd die het op eigen kracht ‘net niet redden’. Hierbij ligt de focus vooral op het ondersteunen, begeleiden en toeleiden naar zorg als dat nodig is. Doel is bewoners in staat te stellen waar mogelijk op eigen kracht (met behulp van hun eigen netwerk) verder te gaan, en waar dit niet mogelijk is de benodigde ondersteuning te (blijven) bieden.

Top