Keukentafelgesprek

U heeft bij VraagWijzer melding gemaakt van het feit dat u behoefte heeft aan ondersteuning vanwege een hulpvraag. Naar aanleiding daarvan neemt een consulent van VraagWijzer binnen 3 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Dat gesprek wordt het keukentafelgesprek genoemd.

De in het gesprek gemaakte afspraken worden vervolgens in een gespreksverslag vastgelegd. Dit gespreksverslag wordt altijd ter goedkeuring aan u overhandigd.

Cliëntondersteuning

Als u het fijn vindt dat er iemand bij het gesprek aanwezig is om met u mee te denken, dan is dat uiteraard geen enkel bezwaar  U kunt daarvoor iemand uit uw eigen omgeving vragen. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, dan is het raadzaam deze persoon zonder meer bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Mocht u niemand weten en u wilt toch gebruik maken van advies tijdens het gesprek, dan kunt u een beroep doen op gratis cliëntondersteuning via de gemeente. U kunt dit aangeven bij de consulent die met u de afspraak gaat maken.

De gespreksonderwerpen

De consulent zal in het gesprek samen met u onderzoeken en bespreken welke problemen u ervaart en hoe daarin een oplossing of ondersteuning mogelijk is. Wellicht komt u er tijdens het gesprek achter dat u ook zonder hulp van de gemeente zélf oplossingen kunt vinden. Misschien is er wel een boodschappendienst in uw dorp die de zware boodschappen thuis kan bezorgen, of kunt u een door u  ervaren isolement doorbreken door deel te gaan nemen aan bijvoorbeeld een open eettafel of andere activiteit. Ook bespreekt de consulent met u of er in uw hulpvraag hulp of ondersteuning mogelijk is uit uw sociale netwerk, zoals familie, vrienden, buren etc. De consulent zet samen met u de mogelijkheden op een rijtje.

Het is ook mogelijk dat er meer nodig is om u in uw probleem te ondersteunen. Dat kan dan zijn in de vorm van een maatwerkvoorziening van de gemeente. De consulent zal in dat geval met u bespreken hoe die maatwerkvoorziening kan worden gerealiseerd. Dat kan variëren van het bieden van huishoudelijke ondersteuning tot een ondersteuning aan uw gezin bij opvoedingsproblemen of het bieden van opvang en beschermd wonen.

De consulent zal dus over veel onderwerpen met u in gesprek gaan zoals:

  • Wat is het probleem? Wat kunt u niet meer dat u eerder wel kon?
  • Sinds wanneer is dit een probleem?
  • Hoe vangt u dit nu op?
  • Waarom is dat geen passende oplossing?
  • Wat wilt u weer (zelf)  kunnen?
  • Heeft u hulp of ondersteuning van familie, vrienden, vrijwilligers, professionals en zo ja van wie?
  • Wat is er volgens u nodig om het probleem op te lossen?
  • Hoe ziet uw dagindeling eruit?
  • Wat vindt u leuk om te doen?

Het gespreksverslag

Van het gesprek wordt door de consulent een verslag opgemaakt en ondertekend. Daarin staat vermeld hoe uw situatie is, welk probleem er speelt en op welke wijze er kan worden ondersteund. Over deze ondersteuning worden afspraken gemaakt. De afspraak kan inhouden dat u zelf voor de ondersteuning zorgt door gebruik te maken van uw eigen netwerk, óf van een algemene voorziening óf dat er daadwerkelijk een maatwerkvoorziening door de gemeente moet worden ingezet en welke. Uiteraard kan, afhankelijk van uw situatie, een mix van afspraken ontstaan. Dit verslag wordt voor akkoord aan u voorgelegd.

Bent u het eens met de afspraken dan tekent u het verslag voor akkoord. Is een maatwerkvoorziening van de gemeente nodig dan is dit tevens de aanvraag voor die voorziening, bijvoorbeeld ondersteuning bij het voeren van uw huishouden, of dagbesteding etc. U ontvangt vervolgens een formeel besluit waarin is aangegeven welke maatwerkvoorziening u gaat ontvangen.

Bent u het niet eens met de afspraken, dan geeft u op het gespreksverslag aan waarmee u het niet eens bent en op welke wijze u vindt dat er ondersteuning moet plaats vinden.

Voorbeeld: wordt door de consulent vastgesteld dat u voor uw maatschappelijke ondersteuning gebruik kunt maken van een algemene voorziening en u bent het daarmee niet eens, omdat u vindt dat dit uitsluitend via een maatwerkvoorziening van de gemeente kan, dan vermeldt u dit op het gespreksverslag en geeft u tevens aan welke maatwerkvoorziening u van de gemeente wenst.

In dat geval ondertekent u het gespreksverslag met de door u gegeven opmerking en stuurt dit terug. Er zal dan óf een aanvullend gesprek met u worden gehouden óf een schriftelijk afwijzingsbesluit namens het college van Burgemeester en Wethouders volgen waartegen u in bezwaar kunt gaan. 

De wettelijke termijnen

Het onderzoek naar aanleiding van een melding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet moet uiterlijk binnen 6 weken na melddatum zijn afgerond.Op een daaruit voortvloeiende aanvraag voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening moet binnen 2 weken na ontvangst door het college een besluit zijn afgegeven.

Top